SALGSBETINGELSER

Generelle vilkår

Vi ber deg lese gjennom vilkårene som gjelder når du handler hos Vijo Galleri & Innramming. Når du kjøper en vare, betyr det samtidig at du har akseptert og godkjent gjeldende betingelser.
Vi tar forbehold om skrivefeil, lagerfeil og utsolgte varer. Kjøpet reguleres av de gjeldende regler for forbrukerkjøp av varer over internett, henholdsvis Forbrukerkjøpsloven, Angrerettsloven og Ehandelsloven Vijo Galleri & Innramming tilbyr salg av billedkunst og innramming av disse. Dersom man bestiller innramming opplyses det om at slik innramming vil utgjøre en tilvirkning etter forbrukerens spesifikasjoner og derfor vil være unntatt angrerett (se punkt om angrerett nedenfor).

Parter

Avtalen inngås mellom den kjøper og
Vijo Galleri & Innramming NO 994163647 MVA
E-post vijo.art@gmail.com
Telefon 92892847
Adresse: Wilh. Wilhelmsens vei 47 1362 Hosle
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen. Cornice AS har intet ansvar utover å være en formidlingtjeneste mellom partene.

Ordrebekreftelse

Når bestilling er gjennomført vil kjøper straks motta en bekreftelse på e-post om at bestillingen er mottatt. Ordrebekreftelsen inneholder informasjon om pris og forventet leveringstid.

Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, kunstneravgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før ordren er foretatt.

Betaling

Selgeren kan kreve betaling fra det tidspunkt varen blir sendt fra selger til kjøper. Dersom kredittkort eller debetkort benyttes kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura blir denne generert til kjøper ved forsendelse av varen, iht. Klarna sine betalingsbetingelser. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura. Vi kan tilby følgende betalingsløsninger: Vipps, Paypal og Klarna.

Frakt og levering

Kjøper betaler frakt i tillegg til varens pris.
Ordren leveres normalt i løpet av 1-3 dager fra vi mottar bestillingen. I perioder som ferietider osv., variere noe.
Hvis du velger å ramme inn bildene vil leveringstiden bli noe lenger siden innrammingen er spesialtilpasset hvert bilde, bildene blir vanligvis levert i løpet av 5-15 virkedager fra betalingstidspunktet.
Hentemelding får du på e-post/sms fraktselskapet. Levering skjer når varen overtas av kjøperen. Leveringsbetingelser er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen eller ordrebekreftelse, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.
Dersom varen ikke hentes innen 14 dager returneres den til selger. Ved uavhentede varer påløper et gebyr på NOK 500,-. Dette er uavhengig om man ønsker ordren tilsendt på nytt.
Etter at varen er levert blir forbrukeren ikke fritatt for å betale kjøpesummen selv om varen leveres tilbake til selgeren. Betalingsplikten bortfaller likevel ved heving eller hvis vilkårene for angrerett etter Angrerettsloven er oppfylt.

Risikoen for varen

Risikoen for varen overtaes av kjøper eller kjøpers representant når varen er levert.

Undersøkelse av varen

Når kjøper mottar varen, anbefales det at vedkommende i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transport eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren snarest mulig.

Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter Angrerettslovens bestemmelser, 14 dager. Angrerettskjema skal medfølge ordren. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den. Angreretten gjelder imidlertid ikke der hvor varen er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, dvs. varer som ikke er prefabrikkert, og som fremstilles på grunnlag av forbrukerens individuelle valg eller beslutninger jf. Angrerettsloven § 22
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager
Tilbakebetaling skal skje uten unødig opphold, og senest 14 dager fra da selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt med kjøperen, skal tilbakebetalingen skje ved bruk av samme betalingsmiddel som kjøperen benyttet. Selgeren kan holde tilbakebetalingen tilbake til varene er mottatt, eller til kjøperen har lagt frem dokumentasjon på at varene er sendt tilbake.
Kjøperen må bære kostnadene ved å returnere varene dersom angreretten benyttes. Melding om dette må skje skriftlig. (agrerett-skjema, e-post eller brev) Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Selgeren kan kreve at forbrukeren erstatter verdireduksjon som følge av kjøperens håndtering av varene som ikke har vært nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig.

Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Ved reklamasjon henvender du deg skriftlig til Vijo Galleri & Innramming, Wilh. Wilhelmsens vei 47 1362 Hosle.
Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Ved kjøp av produkt uten tilpasning som f.eks innramming, må reklamasjon likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen.

Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Ved forsinkelse må krav rettes mot selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i Forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.
Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.
Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.
Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side.

Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i Forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.
Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad og vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.
Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve et passende prisavslag. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom varens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det , kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøper. Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i Forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kreve renter ved forsinket betaling etter lov om renter ved forsinket betaling.
Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
Heving:Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.
Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side.
Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.
Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr 500,- + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse evt tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, I tråd med Personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysningene som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal kunne gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Opphavsrett

Innhold på nettside er beskyttet etter opphavsrett, markedsførings- og varemerkelovgivning. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder beskrivelse av produktene, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på sidene ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er tillatt etter lovgivning eller etter samtykke fra Vijo Galleri & Innramming.

Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.
Vi tar forbehold om fargeavvik på skjerm i forhold til virkeligheten.